Сборен отчет от 01.01.2022 до 31.12.2023

Бюджет 2023г. /тук/

Информация за същността на социалните услуги по видове

Сборен отчет от 01.01.2022 до 30.09.2023

Правилник за организиране на дейността в ДГ №11 “Незабравка”

Вътрешни правила за пропусквателен режим в ДГ № 11 “Незабравка”

Сборен отчет от 01.01.2022 до 31.03.2023

Стратегия за управление на риска в ДГ№11″Незабравка” 2022/2023 г.

Сборен отчет от 01.01.22г. до 31.12.22г.

Сборен отчет от 01.01.22 г. до 30.09.22 г.

Бюджет за 2022г.

Финансов отчет от 01.01.2022 до 30.06.2022

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната2021/2022 г.

Финансов отчет от 01.01.2022 до 31.03.2022

Сборен отчет от 01.01.2021 до 31.12.2021

Сборен отчет от 01.01.2021 до 30.09.2021

Вътрешни правила за работа в условия на извънредна епидемична обстановка на COVID-19 за уч. 2021/2022 година

Финансов отчет от 01.01.2021. до 30.06.2021 г.

Сборен отчет от 01.01.2020 до 31.03.2021 г.

Финансов отчет за периода  от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Стратегия за развитие за периода 2020-2024 г.

Сборен отчет от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Финансов отчет-30.06.2020г.

Сборен отчет от 01.01.2020 до 30.06.2020 г.

Сборен отчет от 01.01.2020 до 31.05.2020 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета

Финансов отчет -31.03.2020 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.20 г. до 31.03.20 г.

Бюджет 2020 г. публикуван 26.03.2020 г.

Сборен отчет

Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини

Сборен отчет

Заповед за извършен избор на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод”и схема “Училищно мляко за 2019-2020,2020-2021 и 22021-2022 учебни годиниhttps://nezabravka.eu/wp-content/uploads/2016/08/Procedura.pdf

Сборен отчет

Бюджет за 2019г.

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността

Правилник за вътрешният трудов ред

Устав на сдружение с нестопанска цел “Незабравка”

Индикативен списък на услуги,предоставяни от организации,предоставящи обществени услуги

138

141

143

147

148

149

150

153

154

155

156

156

Касов отчет към 30.09.2018

Правилник за вътрешният трудов ред

Отчет 2018г.

Отчет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.18г. до 31.03.18г.

Отчет към 31,12,2017

Отчет към 30,09,17

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Отчет на бюджета от 01.01.17г.до 30.06.17г.

Бюджет 2017г.

Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските ДГ

Вътрешни правила за определяне реда на достъп до активите и информация

Процедура за регистрация,разглеждане,анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали

Правила медицински контрол

Етичен кодекс

Пропусквателен режим

Бюджет

Сдружение

Образци на документи