Правилник за дейността 2022/2023

План по БДП 2022/2023

Програмна система за уч.2022-2023г.

На 22.06.2022г. от 17:00 ч., в двора на детското заведение ще се проведе родителска среща за новоприети деца, родени 2019г.

Класиране 26.04.2022

Свободни места за деца родени 2017г.

Заявление за отсъствие на дете

Раздел ІІІ – Такси за детски асли и детски градини

Заявление-Декларация (нова) по чл.34а т.11

Заявлени-Декларация (ново) по чл.34а(т.1 до т.9), чл.35 и чл.36

Важно съобщение за родители на деца от ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та възрастови групи.

Важно!

На 17.06.2021г. от 17:00 ч., пред административният вход на детското заведение ще се проведе родителска среща за новоприети деца, родени 2018г. Моля, носете лични предпазни средства.

От ръководството.

Свободни места за деца родени през 2015г. и 2017г.

Заявление за отписване на дете от ДЗ

Заявление за посещение през летните месеци на деца от ПГ (6 год.)

Декларация преференция по чл.34а т.11

Декларация преференции по чл.34а /т.1 до т.9/,чл.35 и чл.36

Информация във връзка с изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна за подпомагане на родителите при заплащане на такси в ДГ.

Информация за родителска среща и разпределение на децата по групи за набор 2017г.

ПРАВИЛНИК за организиране на дейността в ДГ № 11 “Незабравка”

ДНЕВЕН РЕЖИМ за деца I-ва и II-ра група за учебната 2019/2020 година учебно време

ЕТИЧЕН КОДЕКС на ръководството, учителите, служителите и работниците в ДГ № 11 “Незабравка”

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи учебна 2019/2020 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възстановяване приема на деца и организиране на дейността в ДГ №11 “Незабравка” в условията на извънредна епидемична обстановка

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие от родител при подновяваване на посещението на детето в ДГ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител относно подновяване на посещението на дете в ДГ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител на дете в ПГ 6 г. за посещение на ДГ през летния период

ПРОЦЕДУРА на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19

ПРОЦЕДУРА за действие при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина