НАШАТА МИСИЯ:

Стимулиране детското развитие и подготовка за постигане успешна социализация и подготовка на детето за училище, чрез използване на съвременни педагогически технологии и стратегии, гарантиращи овладяване на ДОС.

НАШИТЕ ЦЕЛИ:

Основна цел:

Утвърждаване на детската градина като желано и значимо игрово-познавателно пространство за толерантност, равнопоставеност и сътрудничество.

Подцели:

 • Повишаване качеството на педагогическия процес, чрез ефективна организация на педагогическото взаимодействие за постигане желаното състояние на самостоятелност, самоорганизираност, самоконтрол у децата;
 • Формиране и развиване емоционалната интелигентност на децата, като условие за психическата им устойчивост, използвайки възможностите на:
  • Изобразителното изкуство;
  • Народни обичаи, традиции и обреди;
 • Стимулиране самообразованието и квалифицирането на педагогическите кадри, чрез идентифициране на проблемите и потребностите на учителите, за изграждане на иновационна образователна среда;
 • Работещо партньорство и добра координация с родителската общност, социални партньори и неправителствени организации за оптимално реализиране на предучилищната подготовка.
ПРИОРИТЕТИ:
 • Светско възпитание;
 • Осигуряване равен шанс и достъп за всички деца;
 • Утвърждаване на демократичен стил на ръководство, обучение и възпитание;
 • Откриване и развиване на общи и специални заложби у децата;
 • Приобщаване към родният фолклор и обредните му форми;
 • Развитие на детската реч;
 • Формиране нравствени и общочовешки модели на поведение;
 • Гражданско обучение и възпитание;
 • Работещо партньорство с родителската общност