Екипът, който се грижи за децата от група “Смехорани”

Цонка Танкова – учител

Гергана Миленкова – учител

Галя Сарахошева – пом. възпитател