Приключване на договор за общиствена поръчка /обявление/

Възложена обществена поръчка за доставка на гориво /обявление/

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за отопление – / решение/

Борсов договор № 1169/20.12.2022г.за доставка на гориво за отопление

Откриване на процедура за доставка на нетни количества активна ел.енергия на свободния пазар /обява/

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за отопление

Борсов договор №2/06.01.2021г. за доставка на гориво за отопление

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за отопление

Борсов договор №28/10.01.2019 за доставка на гориво за отопление

Откриване на процедура за доставка на гориво за отопление

Приключване на договор

Обявление за възложена поръчка

Регистрация ССИ

Доставка на течно гориво за отопление