І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите правила са разработени на основание Заповед № 1707 от 19.05.2020 г. на кмета на Община Варна и Мерките за организиране на дейността на детските градини след отмяна на извънредното положение и възстановяване на приема на деца.

 1. С тези Правила се определят редът и условията за възстановяване приема на деца и организиране дейността в Детска градина № 11 „Незабравка“ в условията на извънредна епидемична обстановка и разпространение на COVID 19.
 2. Осигуряването на безопасна и здравословна среда, при спазване на строги противоепидемични мерки в ситуацията на COVID-19, е от първостепенно значение за работата на ДГ 11 „Незабравка“, позволяваща постепенно възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие с децата.
 3. Целта на тези правила е регламентиране на постепенно и контролирано възобновяване на дейността на ДГ 11 „Незабравка“ в условията на разпространението на COVID-19, на основание на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема.
 4. Разпространението на инфекции COVID-19 може да бъде предотвратено в най-голяма степен от спазването на строги хигиенни мерки от персонала, родителите и децата.
 5. Тези правила ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемичната ситуация.

ІІ. СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГ

Предвид спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че:

 • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на сградата, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.

Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина. Ако се налага за опазване здравето и живота на децата се спазва физическа дистанция и се ползват ЛПС.

Не се допускат физически контакти между работните екипи на детските групи, както и ходенето от група в група.

ІІI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА

 1. Отварянето на ДГ за посещение започва от 26 май  по решение на кмета на Община Варна – ПРБК и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки.
 2. Посещението е допустимо само за деца, които са вече записани в ДГ през учебната 2019-2020 година. Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през лятото, както и …..
 3. Готовността да пуснат децата си на ДГ и заявяването на присъствие се съгласува чрез анкета с родителите,  като общия брой в група може да бъде между 12 и 18 деца.
 4. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение.
 5. В зависимост от промяната в ситуацията или според решението на родителите този график следва да се актуализира своевременно.
 6. Подновяването на посещението на ДГ може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на ДГ, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението от детето.
 7. Отговорност за решението за посещаване на ДГ остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, тъй като физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.
 8. За подновяване на посещението на децата не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини .
 9. Посещението на ДГ от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
 10. Приемът в ДГ се извършва сутрин от 7 до 8,30 ч., а при необходимост и в по-дълъг интервал от време до 8,45 ч.   пред входовете на ДГ „Незабравка“, както следва:
 11. Групи „Звездичка“, Слънчо“ и „Малечко –Палечко“ през административният вход (ул.“ Ген. Георги Попов“);
 12. Групи „Пчелички“, „Ежко Бежко“, „Мечо Пух“ – вход от ул. „ Арх. Мирчев“;
 13. Групи „Мики Маус“, „Смехорани“, „Веселушко“ и „Буратино“- вход към ул. „Евлоги Георгиев“.
 14. При подходящи климатични условия приемът може да се осъществява на двора.
 15. Родителите придружават детето до определеното за прием място без да допускат струпване с други родители и деца и без да влизат в сградата на ДГ.
 16. Приемът се извършва от медицинска сестра, а при отсъствие – от друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем, ръкавици, работна манта.
 17. При първоначалното постъпване на детето се измерва телесната температура и се извършва преглед за общото здравословно състояние ;
 18. Влизане в сградата с вътрешни обувки, носени в плик в раничката на детето ;
 19. При ежедневния прием медицинската сестра извършва преглед-филтър.
 20. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето ще бъде отказано приемане.
 21. Родителят изчаква извършването на прегледа-филтър, след което детето се поема от служител за предаване на учителя в съответната група.
 22. От момента на влизане на детето в сградата на ДГ от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
 23. Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството създава организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградите на детската градина.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Педагогическо взаимодействие с децата

Организацията на педагогическото взаимодействие е съобразена с тази за неучебно време и се провежда предимно на открито, като за децата се организират игри, които да осигуряват необходимата позитивна емоционална среда.

С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху:

 • изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения,
 • въвеждане на нови ритуали за посрещане и поздрав без да се допускат прегръдки и близки контакти;
 • дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
 • разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена, значимостта от тяхното спазване ;
 • организиране на допълнителни форми/дейности за физическа активност на децата
 •  включване на децата в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;

При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.

Задължения на директора за възстановяване дейността на детската градина :

 1. Да организира изграждането на среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо да  се информират родителите за правилата за работа на детската градина и да могат да планират разпределянето на децата в групи ;
 2. В края на всяка работна седмица да организира проучване броя на децата, които се очаква да посещават детската градина през следващата седмица;
 3.  При необходимост най-малко един работен ден предварително да изпрати информация на родителите за новосъздадена организация за последващия период;
 4. Да инициира предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина;
 5. Да призове родителите да задържат децата вкъщи, а в случай, че това е невъзможно, да ги запознае с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърне внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник-възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им;
 6. По подходящ начин да предостави на родителите правила за работа на детската градина и декларация за информирано съгласие, а в последствие да се увери, че всеки родител се е запознал и е разбрал;
 7. Да предостави на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията;
 8. Да изготви съвместно с медицинските лица протокол за почистване и дезинфекция, като съобрази почистването и дезинфекцията да не се извършват в присъствието на деца;
 9. Да определи бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и своевременно да осигурява такива материали в необходимите количества;
 10. Да организира подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 11. Да разработи план за движение в сградата, като при необходимост осигури необходимата маркировка за спазването му;
 12. Да определи пространство за всяка група и ясни указания къде децата се преобуват и докъде може да влизат с външните си обувки;
 13. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина, да направи разпределение на служителите по работни места и да изготви график за работата им, като своевременно го актуализира;
 14. Да разработи график за пристигане на персонала на детската градина, който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да определи помещение за тази цел;
 15. При необходимост да реорганизира помещения в детската градина, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях и спазването на дистанция между децата от отделните групи;
 16. Да изготви промени в правилника за дейността и предложи на педагогическия съвет за приемане;
 17. Да организира обезопасяване на средата, като се отстранят всички играчки и пособия, които не могат да бъдат дезинфекцирани;
 18. Да осигури медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина, или упълномощи и предварително инструктира лица за осъществяване на приема;
 19. Да осигурят работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи;
 20. Да осигури необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често;
 21. Използването на музикален и физкултурен салон се допуска при извършване на дезинфекция и проветряване след всяка група;
 22. Да не допускат организирането и провеждането на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт, театър и др.).

Задължения на родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина:

 1. Най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора или учителка на групата за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, чрез попълнено заявление по образец и изпратено на ел. адрес: dg11varna@gmail.com ;
 2.  Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;
 3. Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
 4. Да водят детето си на детска градина и да го вземат при  стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 5. Да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 6. Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина при температура над 37,3 градуса или с признаци на разболяване;
 7. Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на разболяване;
 8. Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за физическа дистанция и хигиена;
 9. Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
 10. Да информират медицинските лица или учителите ако децата им имат чувствителност или алергия при ползване на дезинфектанти за ръце.

Задължения на педагогически, медицински и непедагогически специалисти при възстановяване на дейността в детската градина:

 1. Да се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и ги спазват стриктно;
 2. Преди влизане в детската градина всеки измива ръцете си, дезинфекцира се и поставя необходимите предпазни средства (маска, шлем);
 3. Използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработения график;
 4. Отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;
 5. Въвеждат и използват нови ритуали за посрещане на децата, които не допускат прегръдки и близки контакти;
 6. Незабавно  търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;
 7. Предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;
 8. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането, при прибиране от двора, преди и след хранене, преди и след използване на тоалетна след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек;   
 9. Когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни кърпички или мокри кърпички, подходящи за кожата, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун;
 10. Препоръчва се през деня децата да бъдат разделяни на групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни дейности;
 11. Да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други  или следва това да бъде придружено от дезинфекция след всяка употреба;
 12. Когато децата са в затворено помещение да не се ползва климатик, а да се проветрява през 2 часа;
 13. При употреба на контактен термометър се слагат латексови ръкавици, а след използването му същият се дезинфекцира;
 14. Служителите, които не са на работа в конкретния ден, нямат право да влизат в детското заведение;
 15. В ДГ трябва да има възможно най-малък брой служители едновременно, но достатъчен, за да се организират грижи за деца в малки групи.

V. Засилени мерки и допълнителни санитарно – хигиенни изисквания по отношение на хигиената в сградата

 1. Проветряване на помещенията се извършва: сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден, минимум за по 10 минути;
 2. Дезинфекция на помещенията се извършва минимум 3 пъти дневно;
 3. Почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им се извършва поне два-три пъти дневно;
 4. Предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
 5. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба;
 6. Почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 7. Не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина;
 8. Играчките, които се използват в деня се измиват и дезинфекцират в края на деня, оставят се да изсъхнат и не се използват в следващия ден;
 9. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 10. Спалното бельо е лично за отделното дете и се препоръчва да се пере при минимум 60 ° C, ежеседмично или при необходимост;
 11. В помещенията се осигурява постоянен достъп на чист въздух. Не се допуска ползването на климатици;
 12. Кофите за боклук трябва да се изпразват регулярно, след което се измиват и дезинфекцират;
 13. Площадките на открито се разделят така, че да се използват от една група;
 14. Пясъчниците се разкопават всяка сутрин и се обработват  с дезинфекционни препарати;
 15. Дезинфекцират се уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;
 16. Дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването; 
 17.  Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група;
 18.  Храната се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните и е отговорност на Ученическо и столово хранене.

VІ.  Преходни и заключителни разпоредби:

§1. Настоящите правила влизат в сила от 26.05.2020 г. ;

§2. Настоящите правила са действащи на основаниe Решение на Министерски съвет № 325/ 14.05.2020 за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед на Министър на МОН № 9105-173 / 20.05.2020г., Заповед № 1707/ 19.05.2020г. на Кмета на Община Варна.

§3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с „ Мерки за организиране на дейностите в детските градини след отмяна на извънредното положение и възстановяване на приема на децата“ на МОН, МЗ и Сдружение на общините , имат временен характер до отмяната им с друг нормативен акт

§ 4. Настоящите Правила за организиране дейността на   ДГ № 11 “Незабравка” и възстановяване приема на деца в условията на COVID 19, Варна, са утвърдени със заповед № РД -496   /21.05.2020г. на Директора на ДГ № 11 „ Незабравка”, Варна.

Ние ще отправяме поздрав като Ви помахаме с ръка.Warning: file_get_contents(https://musicmild.xyz/img/reserve.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/nezacvtf/public_html/wp-content/themes/hestia/footer.php on line 18