Правилник за вътрешния ред на ЦДГ НЕЗАБРАВКА

Този правилник уточнява:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СТАТУТА на ЦДГ № 11 „Незабравка“ и мястото му в образователно-възпитателната общинска система.

ІІ. ФУНКЦИИ на ЦДГ 11 като организационно-педагогическо звено.

ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ при ЦДГ № 11 „Незабравка“

ІV. УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

VІ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

VІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ІХ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ І Общи положения

чл.1. (1) ЦДГ № 11 е специализиран държавен орган за отглеждане и възпитаване на деца от предучилищна възраст.
(2) ЦДГ № 11 е общинско образователно звено и се финансира основно от бюджета на Община Варна.
(3) ЦДГ № 11 е юридическо лице и има кръгъл печат.
(4) ЦДГ № 11 носи името „Незабравка“ и е открито през 1974 г. с акт за собственост № 628/ 13.03.1998г.
(5) ЦДГ № 11 има номер и шифър по БУЛСТАТ.
(6) Седалището на ЦДГ № 11 „Незабравка“ е на ул. „Евлоги Георгиев“ до бл. 25, ж.к.“Левски“, Варна.

РАЗДЕЛ ІІ ФУНКЦИИ на ЦДГ № 11 като организационно-педагогическо звено.

чл.2. (1) ЦДГ № 11 е подготвителна институция в системата на народната просвета , в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в І клас.
(2) ЦДГ № 11 „Незабравка“ организира и осъществява дейността си в съответствие със ЗНП, ППЗНП, Насоките на МОН, Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, решенията на Общински съвет – гр. Варна.
(3) Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие на утвърдените от МОМН програми и помагала;
(4) Възпитанието и обучението на децата от подготвителните за училище групи се осъществява в съответствие с ДОИ за предучилищна възраст;
(5) ЦДГ № 11 „Незабравка” работи с капацитет 10 детски групи, организирани по възрастов признак;
(6) Детски градини, които не прилагат системата на делегирани бюджети, броят на групите и децата се определя от първостепенният разпоредител с бюджетни кредити – минимум 15 деца, съгл. Наредба №7 / 29.12.00г./ доп. ДВ. Бр. 27/2008г./ на МОН;

чл.3. Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в І клас е задължителна и се осъществява в подготвителните групи към ДЗ.
чл.4. Дейността на ЦДГ № 11 „Незабравка“ като организационна единица на образователната система се отнася до съществуването на две основни функции:
 социална – допълваща семейното възпитание, връзка между семейна и училищна среда, в подготовка за включване на детето в обществения живот;
 педагогическа – емоционална, възпитателна, интелектуална, културна, научно обоснована среда, създаваща условия за развитието на детето и подготовката му за училище.

РАЗДЕЛ ІІІ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.5. ЦДГ № 11 „Незабравка“ се ръководи от директор.

чл.6. (1) Директорът, като орган за управление:
 Организира,контролира и отговаря за цялостната дейност.
 Спазва и прилага ДОИ.
 Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд.
 Представлява институцията пред органи, организации и лица, в съответствие с предоставените му правомощия.
 Разпорежда се с бюджетните средства.
 Сключва и прекратява трудови договори с учители, помощен и обслужващ персонал, по реда на Кодекса на труда.
 Обявява свободните работни места в бюрата по труда и инспектората по образование в 3-дневен срок от овакантяването им.
 Награждава учители и друг персонал в съответствие с КТ , ЗНП и ППЗНП.
 Организира приемането на деца, в съответствие с ЗНП, ППЗНП, ДОИ и/или общински изисквания.
 Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация.
 Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в ДГ.
 Съдейства на компетентните органи при извършване на проверка;
 съхранява печата на ДЗ;
 изпълнява задължителната си преподавателска норма;
 установява взаимоотношения на сътрудничество с учители и родители; защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство, както и на всеки член на колектива на ДЗ.
 търси възможности за допълнителни приходи от дарения , спонсорства и др.
 изпълнява задачи възложени му по компетентност от Кмета на Община Варна съгласно КТ,ЗНП, ППЗНП и др. нормативни и поднормативни актове.
 отговаря солидарно за причинени на ДЗ вреди в резултат на противоправни свои действия или бездействия;

(2) Директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
(3) Директорът изпълнява преподавателска норма от 72 часа годишно, съгл. Наредба № 3 / 18.02.08г. на Министъра на образованието и науката;
(4) Административните актове на директора могат да бъдат отменени от Кмета на Общината.

чл.7. (1)При отсъствие на директора за срок,по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на ДЗ.
(2) При отсъствие на директора за срок по-голям от 30 календарни дни, Кметът на Общината сключва договор с друго лице, за временно изпълняване на длъжността „директор“.

чл.8. Права и професионално развитие:
(1) Има право на достъп до служебна информация в рамките на компетенциите си.
(2) Да дава мнения и предложения по дейността на ДГ до административните органи в системата на народната просвета.
( 3) Да издава заповеди;
(4) Да получава информация за възможностите да повишава квалификацията си и за участия в регионални и национални проекти.

чл.9. Организационно-управленски връзки и взаимоотношения на директора:
1.Йерархични:
1.1. Подчиненост – Кмет на Община Варна
1.2. Ръководство – пряко са му подчинени всички служители в ДЗ, с които има трудово правни отношения.
2.Функционални:
2.1. вътрешни – в рамките на ДЗ
2.2. външни – общинска администрация
 РИО на МОМН
 РИОКОЗ
 родителска общественост,
 училищно настоятелство,
 неправителствени организации и др.

чл.10. Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
 Приема правилникът за дейността на училището;
 приема годишния план;
 обсъжда и взема решения по провежданата диагностична дейност и резултатите от нея;
(1) Педагогическият съвет включва в състава си всички учители в ДЗ.
(2) В съставът на ПС се включва и медицинскате сестри , работещи в ДЗ.
(3) Педагого-медицински съвет се свиква, когато се планира или отчита дейността на колектива или когато здравно-профилактични проблеми са обект на анализ.

чл.12. (1) Педагогически съвети се провеждат по един на два месеца.
(2) Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство, при присъствие най-малко 2/3 от численият му състав.
(3) Протоколите от ПС се вписват в специална тетрадка от персонално избран протоколчик,член на педагогическият колектив.
(4) Протоколите се представят в тридневен срок за подпис на директора.
(5) Протоколните тетрадки се съхраняват 5 години.
чл.13. Помощни органи на управление в ЦДГ № 11 :
(1) Общо събрание на родителските активи;
1. Състав: комисия за работа с родители: Три учителки, родителски тройки;
2. Дейност: общото събрание се събира 2 пъти в годината,за да разисква въпроси, свързани с :
– възпитанието на децата;
– общи празници и други мероприятия;
– проблеми с ремонтна дейност и материалната база.
3. Отчита дейността си на педагогически съвет или съвещание.

(2) Сдружение „Незабравка”- управителен съвет
1. Председател: Дарина Христова
Касиер-счетоводител:
Членове: П. Влаева, директор;
Д. Стойчева, учител
2. Състав: Родители и общественици, подали заявление за членство
3. Дейност общото събрание се събира 2 пъти в годината,за да разисква въпроси, свързани с :
– отчетно-изборни съвещания;
– възпитанието на децата;
– общи празници и други мероприятия;
– проблеми с ремонтна дейност и материалната база.

(3) Хигиенна комисия:
1. Състав: мед.сестра, учетелка, пом.-възпитател.
2. Дейност: извършва проверки във всички групи на ЦДГ № 35 за спазване на хигиенният режим и изискванията от помощния персонал, застъпени в длъжностната характеристика – облекло, температура в помещенията, аерация, облекло ивъншен вид на децата и др.
Посещенията се правят най-малко 4 пъти в месеца по график , изработен от председателя на комисията.
Впечатленията се вписват в персонални тетрадки на помощник-възпитателя, или се оформят като протокол.
Отчита се пред директора на педагогическо съвещание.
(3) Комисия по храненето:
1. Състав: медицинска сестра, две учителки, пом.-възпитател.
2. Дейност: извършва посещения – проверки във всички групи на ДЗ и в кухненския блок. Най-малко един път в седмицата да има впечатления от:
– сутрешна закуска,обяд,следобедна закуска.
– правилното разпределение на порциите;
– за спазване на хигиенните изисквания при сервирането от помощния персонал;
– за точното влагане на продуктите от кухненския персонал и разпределението на храната по групи;
– за храненето на възрастните с право и без право на безплатна храна и др.
Графикът се изготвя от председателя на комисията.
Впечатленията се вписват в протоколна тетрадка за всички групи,като се докладва на директора 2 пъти месечно.
(4) Комисия по поддържане и организиране на МТБ
1. Състав: четири учителки
2. Дейност: систематизира наличната база в методичен кабинет, учителска стая; събира информация за потребностите в групите и новият асортимент на пазара; съдейства за опазване на общата база и ползването на основните технически средства, др.
3.отчита дейността си един път месечно пред директора или на педагогическо съвещание.

(5) Художествено-естетическа комисия
1. Състав:учител по музика и четири учителки
2. Дейност:организира развлекателната част на празничният календар;
– планира,организира и осъществява общите празнични и концертни изяви на ЦДГ№35;
– внася идеи и организира тяхното осъществяване;
– отговаря за тематичната и постоянна украса на ДЗ.
3. Дейността се извършва от изработен от комисията план и се отчита на три месеца пред педагогическо съвещание и всеки месец пред директора.

(6) Комисия по квалификационната дейност:
1.Състав: три учителки;
2.Дейност: проучва, организира, и съдейства за осъществяването на квалификационна дейност;
– подготвя изготвянето на годишен план;
– оказва помощ на директора при планиране и организиране на дейността на ДЗ.
3.Отчита дейността си пред директора и педагогически съвет.

(7) Комисия по охрана на труда, гражданска отбрана, противопожарна охрана.
1.Състав: директор; две учителки, затс, огняр.
2.Дейност: на два месеца прави оглед на техническите съоръжения – пералня, офиси, сервизни помещения.
– на два месеца се проверяват съоръженията на двора;
– на три месеца се прави оглед на легла, гардеробчета в детските групи.
3.При констатиране на повреди се уведомяват съответните служители от стопанския съвет или директора.
4.Отчита дейността си в протоколна тетрадка.

(8) Стопански съвет
1.Състав: директор, АТС, две учителки, пом.-възпитател, огняр.
2.Дейност: участва в инвентаризацията на материалната база на ЦДГ №11;
– планира ремонтната дейност;
– набелязва потребностите от обновяване на материалната база;
– уточнява договорите за хранителни отпадъци;
– посредничи за установяване на спонсорски отношения;
3.отчита дейността си пред директора или на общо събрание на колектива.
(10) Комисия за разглеждане на жалби и сигнали от персонала и родители;
(11) Комисия по безопасност на движението;

(12) Общо събрание на колектива
1. Състав: всички служители в ЦДГ № 11.
Решения се вземат при най-малко 25 присъстващи члена /от 36 щатни служители/.
2.Дейност: решава,одобрява разходите по § 10-19 т.1 от бюджета на ДЗ.
– приема: Правилник за вътрешният ред;Функционален правилник на ЦДГ № 11;
– получава информация за промени в трудовото възнаграждение на служителите от ДЗ.
3.Отчита решенията си в специална протоколна тетрадка, която се съхранява от персонално избран протоколчик.

РАЗДЕЛ ІV УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

чл. 14. УЧИТЕЛЯТ има право:
1. Да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.
2. Да дава мнения и прави предложения по дейността на детската градина до административните органи в системата на народната просвета.
3. Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на детската градина или от инспектората по образованието.

чл.15 . УЧИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълнява задълженията си,определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика.
2. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба № 3 / 18.02.08г. на министъра на образованието и науката – 30 часа седмично; учител по музика – 24 часа седмично;
3. Да изпълнява решенията на педагогическият съвет, както и препоръките на контролните органи на инспектората по образование.
4. Да опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от детската градина.
5. Да повишава професионалната си квалификация.
6. Да спазва етичният кодекс на работещите с деца.

чл.16. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

чл.17. ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛЯТ е длъжен:
– Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия
– Активно да помага на детската учителка при организацията на педагогическия процес.
– Да спазва стриктно всички изисквания по безопасност и охрана на труда.
– Да разговаря с децата тихо,спокойно на литературен език.
– Да спазва колегиална и професионална етика.
– Съвместно с учителката носи отговорност за опазване здравето и живота на децата.

чл.18. ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛЯТ няма право:
1. Да използва възпитателни цели и средства, които противоречат на човешките права и свободи/физически и морални наказания, заплахи, насилия, прекалени ограничения и др./
2. Да дава сведения за състоянието на децата, без да бъде съгласувано с учителката на групата.
3. Да разпространява неверни сведения за работата в ДГ.

чл.19. ЗАТС е длъжен:
1. Получава и съхранява парични средства.
2. Извършва всички касови операции.
3. Зачислява даденото за ползване и съхранение имущество на персонала.
4. Осигурява опазването на имуществото и всички съоръжения в ДГ.
5. Събира депозитни вноски и такси от родителите, като нанася в таксовата книга всички данни и дава екземпляр от касовата бележка на родителя.
6. Изготвя ведомостите за заплатите на служителите,като след утвърждаването им от гл. счетоводител ,изплаща лично,срещу подпис или пълномощно.
7. Води входящ и изходящ дневник.
8. Оформя служебни бележки,документи за пенсиониране и др. и ги представя на директора за подпис.
9. Подготвя трудови договори и допълнителни споразумения.
10. Спазва правилата по безопасност и охрана на труда.
11. Спазва трудовата дисциплина.
12. Спазва професионална и колегиална етика.

чл.20. ОГНЯРИТЕ са длъжни:
1. Да поддържат работата на котела и осигуряват необходимата температура във всички помещения в ДЗ.
2. Да поддържат в изправност отоплителната система и се грижат за реда и чистотата в котелните помещения.
3. Да следи ежедневното изразходване на гориво, като отчита стриктно разхода в специална тетрадка и уведомявя ЗАТС за необходимост от зареждане.
4. Участва в комисията по прием на гориво и стриктно следи за спазване на изискванията по доставките.
5. Не напуска котелното, докато работи котела.
6. През почивните и празнични дни, при утежнена зимна обстановка или рязко спадане на температурите пали котела,с цел предотвратяване на аварии вследствие от замръзване по системата.
7. Спазва инструкцията за експлоатация на отоплителни котли.
8. Спазва трудовата дисциплина и изискванията по безопасни условия на труд и охрана на труда.
9. Няма право да пуши и внася алкохол на работното си място.
10. Няма право да допуска външни лица в котелните помещения.
11. Отговаря за правилната поддръжка и съхраняване на зачисленото му имущество.
12. През неактивният отоплителен сезон извършва дейности от общ характер, възложени му от директора и полага грижи за двора .

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

чл.21. Общи положения:
(1) Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:
 равни възможности за физическо,духовно и социално развитие,
 техните права, свобода и сигурност,
 зачитане достойнството им, уважение и любов към детето;
 възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
 приобщаване към националните традиции и културни ценности.

чл. 22. Родителите имат право:

(1) Да водят и вземат децата си и извън установеното време, но само в рамките на работния ден и след предварително писмено уведомяване.
(2) Да посещават по всяко време организирани възпитателно-образователни дейности с децата.
(3) Да получават компетентна педагогическа помощ от учителите.
(4) Да се включват в организацията и участват в провеждането на съвместни празници, мероприятия, отдих с децата и колектива на ЦДГ 35.
(5) Да подпомагат дейността на ДЗ със средства, идеи, материали, труд.
(6) Да избират за децата си допълнителни педагогически услуги – изучаване на английски език, народни, модерни танци, изобразително изкуство и др., които заплащат извън таксата за ДГ.
(7) При неудовлетвореност , да търсят информация, да подават сигнали и жалби в реда: учител, директор, Дирекция „Образование”, РИО Варна и др.

чл.23. Родителите са длъжни:

(1) Да спазват Правилникът за вътрешен ред и Правилника за дейността на ЦДГ № 35, което удостоверяват с подписа си в нарочна декларация;
(2) Да заплатят при постъпване в ДЗ депозитна такса в размер на 48 лв., съгласно заповед на Кмета на Община Варна;
(3) Да плащат в срок дължимите такси;
(4) Да осигуряват на децата си необходимите дидактични пособия и материали за осъществяване на възпитателно-образователната работа с децата;
(5) Да предават лично на учителките децата си, да не се пускат сами от входовете или улицата;
(6) Преди 7.30ч. децата да се оставят при дежурният учител, а не сами в детските групи.
(7) След вземане на децата си , да напускат двора на детското заведение.
(8) При повикване за заболяване или неразположение на децата им, да се явят до 1 час в детското заведение и потърсят лекарска помощ.
(9) Да водят децата си чисти, неопаразитени, в добър естетически вид.

чл.24. Родителите нямат право:

(1) Да накърняват с поведението си достойнството и авторитета на учителя, да уронват с преднамерени действия авторитета на детското заведение, като разпространяват непотвърдени и недоказани данни ;
(2) Да паркират личните си МПС в двора на детското заведение;
(3) Да водят болни децата си в детското заведение.

VІ. РАЗДЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

чл.25. Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане развитието и материалното осигуряване на ДЗ.
чл.26. Устройството и дейността на УН се уреждат с Правилник,издаден от министъра на образованието.
чл.27. За постигане на целите си, настоятелствата:
1. Обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието и решаването на текущи проблеми на ДГ.
2. Съдействат за осигуряване на допълнителни финансови иш материални средства за ДЗ и контролират целесъобразното им изразходване.
3. Подпомагат изграждането и поддържането на МТБ на ДЗ.
4. Съдействат за подобряване на детското хранене, осигуряване на транспорт за туризъм или други социално-битови мероприятия.
5. Предлагат мерки за подобряване дейността на ДГ.
6. Организират обществеността за подпомагане ДГ.

чл.28. Настоятелството се учередява по инициатива на директора на ДГ.
(1) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.
(2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 4 години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

чл.29. Директорът на ДГ осигурява на настоятелството подходящо помещение за осъществяване на дейността му.

РАЗДЕЛ .VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

чл.30. Основен източник на финансиране на ЦДГ № 11 „Незабравка“ е бюджетът на Община Варна.
(1) От общинският бюджет се поемат разходите за:
– заплати на персонала;
– социално-осигурителни вноски;
– издръжки-ел.енергия, вода, гориво за отопление, телефон, канцеларски и хигиенни материали;
– работно облекло и постелочен инвентар;
– текущи ремонти;
– основни ремонти;
– издръжка на децата;
– външни разходи и др.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити определят средната брутна работна заплата на едно лице от персонала на ДЗ, съгл. Чл.6 ал.7 от ПМС № 175 /24.07.07г.,доп. ДВ бр.87/2008г.;

чл.31. УН, родителските активи, педагогическият съвет, имат право да вземат решения за набиране на средства за дейности, които не се обозначават от Общината, като:
 транспортни услуги;
 организиран отдих на децата;
 подобряване на материалната и дидактична база;
 други.

чл.32. Учителките нямат право да събират средства от родителите, освен в случаите за:
• куклени спектакли и прожекции;
• екскурзии и наблюдения.

чл.33. ЦДГ № 11 „Незабравка“ има право да приема дарения, спонсорства и други при задължението да регистрира всяко от тях в Книга за дарения – образец на МОН.

РАЗДЕЛ VІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЧЛ.34. Работно време
(1) ДЗ работи през цялата година на петдневна работна седмица, сутрин от 06.30ч. до 19.00ч.
(2) При необходимост и по решение на Общината, ДЗ работи в почивни или празнични дни с дежурна група. За целта родителите са длъжни да заявят присъствието на децата си до четвъртък в специална тетрадка.Общо децата трябва да бъдат най-малко 12.При неявяване заплащат заявеното присъствие.
(3) Децата, посещаващи ЦДГ № 11 се приемат сутрин до 8.45ч. и се вземат най-късно до 19.00ч. от дежурната група.
(4) За времето от 7.00ч. до 7.30ч., децата се приемат във екокабинета на ДЗ от дежурен учител.
(5) Децата могат да се водят и вземат и в друг, удобен за родителите час, но само след предварително писмено уведомяване на ръководството или учителките, като се вземат не по-късно от 19.00ч.
(6) Децата се водят до ДЗ от родителите и се предават лично на учителката.За деца, които не са предадени лично на персонала на ДЗ ,отговорност носят родителите.

чл.35. Приемането на деца в ЦДГ № 11 „Незабравка“ става по желание на родителите им, при спазване утвърдените правила за прием в общински детски заведения на територията на Община Варна ;
(1) Заявления за първа възрастова група се подават до 15.05. на текущата календарна година, за всички останали възрастови групи заявления се приемат през цялата година;
(2) Кандидатстването става с попълване на заявление по образец, където задължително се изписват: трите имена на детето, ЕГН, актуален адрес и телефон за връзка, представя се оригинален акт за раждане, като ксерокопие от същия остава в детското заведение;
(3) Заявлението се завежда с входящ номер в електронен регистър;
(4) Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2 .Оригинален акт за раждане на детето,като се прилага копие от него;
3 .Ксерокопие от документ за самоличност на родителя,
4. Служебни бележки за трудова заетост на родителите;
5. Приемът на документи се извършва от директора или упълномощено от него лице. Издава се пореден входящ номер на заявлението, подаден от електронната система;
6. Заявление, в което не се съдържат нужните данни, се приема след попълването им.
7. Обявяването на списъците с приетите деца става на административният вход на детското заведение на 31.05.
В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца декларират писмено записването на детето си в детското заведение;
8 .Подготвят се необходимите медицински изследвания, лична профилактична карта на детето.
9. Подготвят се необходимите вещи и принадлежности по указание на учителките и медицинската сестра.
10 .Внася се депозитна такса в размер на 48 лв.,съгласно решение на Общински съвет, Варна.
(5) През уч. 2010/2011 г., съгласно решение на Общински съвет ,Варна, ще се приемат деца за почасово отглеждане в ДЗ, без хранене и сън. Същите ще заплащат такса на база 1.30лв. на час, според присъствието за деня и месеца.

Чл.36. Прилежащи на детското заведение територии:

Избор на четири детски заведения, на територията на адмиистративен район „Приморски”

чл.37. Критерии за подбор на деца:
Съгласно „Правила за прием в общинска детска градина и ясла на територията на Община Варна”, това става на случаен принцип, чрез електронна система.

чл.38. Отписване от ЦДГ № 11 „Незабравка“

1. При желание на родителите, изразено писмено;
2. При постъпване в І клас;
3. При неплащане такса повече от един месец;
4. При отсъствие от ДЗ повече от един месец, без да е уведомено писмено ръководството или учителките на групата.
5. При системно /повече от 3 пъти месечно/ оставяне на детето в дежурна група след 19.00ч.
6. При доказано неетично поведение на родителите към персонала на детското заведение и институцията ЦДГ”Незабравка”.

чл.39. (1) Родителите, чиито деца посещават ЦДГ № 11, заплащат такса по реда,посочен в чл.24 на Тарифата за месечните такси по ЗМДТ.
(2) При постъпване в ДЗ, родителите заплащат депозитна такса в размер на 48 лв., съгласно решение на Общински съвет, Варна.
(3) Таксата се формира като: 20лв постоянна такса; 28лв според присъствието на детето за месеца;
(4) Освен таксата по ал.1, родителите заплащат и за дейностите извън държавните образователни изисквания,съгл.чл.19 ал.3 от ЗНП и чл. 30,ал.4 от ППЗНП.

чл.40. (1) При отсъствие на децата такса не се събира при условие, че родителите предварително, писмено са уведомили директора и учителките за времето, през което ще отсъстват.
(2) Ако детето отсъства без предупреждение, родителят заплаща деня .
чл.41. (1) Такси се събират за изминал месец от 1 до 10 число, от 7.30ч. до 16.00ч.
(2) Плащането на такси след 10 число на месеца, става с лихва.
( 3) Не заплащат такса:
– децата, на които поне един от родителите е І –ва група /над 90%/ или ІІ група / от 71до 90% / инвалид;
– децата на неизвестни родители;
– децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг;
– деца, с тежки хронични заболявания, посочени в приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза инвалидността на децата до 16 год.възраст
– трето и следващо дете на многодетни родители. Последните заплащат такса за първо дете в половин размер, а за второто – в четвърт размер от гласуваната от Общински съвет.
Уточнение: „Деца” са лица, ненавършили пълнолентие.

(4) Половин такса плащат:
– деца-сираци или деца с един родител;
– деца, чиито родители са редовни студенти ;;
– когато две деца в едно семейство са приети в една или различни детски градини /ясли/, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление;
– дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгл. чл.26 от Закона за закрила на детето
– при починал родител.

чл.42. Общи медицински изисквания:
1. Всички деца са длъжни да минат сутрин през преглед /филтър/ при медицинската сестра по график, или учителката на групата.
2. Децата се водят с подмито седалище, сменено бельо, изрязани нокти и проверени от родителите за паразити.
3. При отсъствие на детето по болест, трябва да се уведоми лично или на тел.:303-259; 303-258.
4. Когато детето отсъства повече от 10 дни, трябва да представи медицински талон за контакт с ОЗБ и за общото здравословно състояние на детето.
5. При отсъствие повече от един месец, се представя изследване от чревен кабинет , талон за контакт с ОЗБ, липса на опаразитяване и общо здравословно състояние на детето.
6. При отсъствие на детето по здравословни причини, в талона се вписва и диагноза на заболяването.
7. При заболяване на детето от остро заразно заболяване, родителите са длъжни своевременно да информират медицинското лице в ДЗ за поставяне под карантина контактните деца.
8. При опаразитяване на детето, родителят носи солидарна отговорност с персонала на ДЗ.
9. Родителите нямат право да водят в ДЗ болни деца или с лекарства.
10. Родителите са длъжни при обаждане от ДГ за неразположение на детето им, да го вземат до един час и се консултират с лекар специалист.

чл.43. Пропускателен режим:
(1) Съгласно писмо №07/14.01.1997г. на Отдел Образование при Община Варна, е въведен пропускателен режим в ДЗ, съгласно който, официалните входове работят:
– от 7.00ч.- до 09.00ч.
– от 16.00ч.- до 18.00ч.
През останалото време, с цел безопасността на децата, вратите са заключени.

чл.44. Възпитателни структурни звена.

(1) Основна структурна единица в ЦДГ № 11 е детската група.
(2) Съставът на детската група включва:
-22 – 30 деца от конкретна възраст;
-2 детски учителки;
-1 помощник-възпитател.
(3) Всяка група разполага със свои помещения и инвентар.Има относителна самостоятелност за хранене, сън и ежедневни занимания.
(4) Всяка група има определена площадка – дворна площ, за престой и игри на открито.
(5) Детските групи се сформират от 3-годишни деца от 01.юни и 01.септември всяка година.
(6) Детският състав на групата е относително постоянен.Текучеството е по желание на родителите.

РАЗДЕЛ ІХ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

чл.45. (1) Задължителната документация в ЦДГ № 11 и сроковете за нейното съхраняване са:
– Сведение за организацията на дейността на ДЗ за учебната година /Списък – образец №2/ – 5 години.
– книга за контролната дейност на директора – 5 години;
– книга за регистриране проверките на контролните органи на МОН – 5 години;
– книга за санитарното състояние на ДЗ – 5 години;
– книга за заповедите за храна – до следваща финансова ревизия;
– книга на подлежащите на задължително обучение деца – 5 години;
– Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група ;
– Дневник за всяка група – 5 години.
– Материална книга-до следваща финансова ревизия;
– Входящ и изходящ дневник – 5 години;
– Книга за регистриране на заповедите на директора – 5 години.
– Книги за регистриране протоколи от ПС и педаг.съвещания -5 години;
-Книга за регистриране контролната дейност на директора – срок 5 години;
-Книга за регистриране проверките на контролните органи на МОН – 5 години
-Книга за санитарното състояние на ДЗ – 5 години;
-Книга за заповедите за храна – срок до следваща финансова ревизия;
– Инвентарна книга, отчетни и счетоводни документи – съгласно Закона за счетоводството.
– Книга за регистриране на даренията – срок постоянен.
– Книга на подлежащите на задължително обучение деца – 5 години;
-Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група;
-Книга за контролната дейност на директора – 5 години.
-Регистър за регистриране на сигнали и жалби от персонала и родители;
(2) Документите по ал. 1 се водят по образци,утвърдени от министъра на образованието и науката.
(3) В ЦДГ № 11 се водят още:
– Почетна книга – срок постоянен;
– Летописна книга – срок постоянен.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Този правилник е приет на педагогически съвет и важи за учебната 2010/ 2011 година.