Информация за родителска среща и разпределение на децата по групи за набор 2017г.

ПРАВИЛНИК за организиране на дейността в ДГ № 11 „Незабравка“

ДНЕВЕН РЕЖИМ за деца I-ва и II-ра група за учебната 2019/2020 година учебно време

ЕТИЧЕН КОДЕКС на ръководството, учителите, служителите и работниците в ДГ № 11 „Незабравка“

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи учебна 2019/2020 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възстановяване приема на деца и организиране на дейността в ДГ №11 „Незабравка“ в условията на извънредна епидемична обстановка

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие от родител при подновяваване на посещението на детето в ДГ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител относно подновяване на посещението на дете в ДГ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител на дете в ПГ 6 г. за посещение на ДГ през летния период

ПРОЦЕДУРА на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19

ПРОЦЕДУРА за действие при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина