Финансов отчет-30.06.2020г.

Сборен отчет от 01.01.2020 до 30.06.2020

Сборен отчет от 01.01.2020 до 31.05.2020

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета

Финансов отчет -31.03.2020г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.20г. до 31.03.20г.

Бюджет 2020 г. публикуван 26.03.2020г.

Сборен отчет

Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини

Сборен отчет

Заповед за извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“и Схема „Училищно мляко“

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“и схема „Училищно мляко за 2019-2020,2020-2021 и 22021-2022 учебни годиниhttp://nezabravka.eu/wp-content/uploads/2016/08/Procedura.pdf

Сборен отчет

Бюджет за 2019г.

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ДГ№11″Незабравка“ за периода 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 2018/2019г.

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността

Правилник за вътрешният трудов ред

Устав на сдружение с нестопанска цел „Незабравка“

Индикативен списък на услуги,предоставяни от организации,предоставящи обществени услуги

138

141

143

147

148

149

150

153

154

155

156

156

Касов отчет към 30.09.2018

Правилник за вътрешният трудов ред

Отчет 2018г.

Отчет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.18г. до 31.03.18г.

Отчет към 31,12,2017

Промяна такси от 01.01.2018г.

Отчет към 30,09,17

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Отчет на бюджета от 01.01.17г.до 30.06.17г.

Бюджет 2017г.

Такси за детски градини на територията на Община Варна

Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските ДГ

Вътрешни правила за определяне реда на достъп до активите и информация

Процедура за регистрация,разглеждане,анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали

Отчет 2016г

Програмна система

Стратегия

Правилник за вътрешния ред на ЦДГ НЕЗАБРАВКА

Правилник за прием на деца в ДГ 11

Дневен режим

Правила такси

Правила медицински контрол

Етичен кодекс

Пропусквателен режим

Бюджет

Сдружение

Образци на документи