Документи

Касов отчет към 30.09.2018

Правилник за вътрешният трудов ред

Отчет 2018г.

 

Отчет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.18г. до 31.03.18г.

Отчет към 31,12,2017

Промяна такси от 01.01.2018г.

Отчет към 30,09,17

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

 

Отчет на бюджета от 01.01.17г.до 30.06.17г.

 

Бюджет 2017г.

 

 

Такси за детски градини на територията на Община Варна

Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските ДГ

Вътрешни правила за определяне реда на достъп до активите и информация

 

Процедура за регистрация,разглеждане,анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали

Отчет 2016г

Програмна система

Стратегия

Правилник за вътрешния ред на ЦДГ НЕЗАБРАВКА

Правилник за прием на деца в ДГ 11

Дневен режим

Правила такси

Правила медицински контрол

Етичен кодекс

Пропусквателен режим

Бюджет

Сдружение

Образци на документи