Документи

Сборен отчет

Бюджет за 2019г.

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ДГ№11″Незабравка“ за периода 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 2018/2019г.

 

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността

 

 

Правилник за вътрешният трудов ред

Устав на сдружение с нестопанска цел „Незабравка“

Индикативен списък на услуги,предоставяни от организации,предоставящи обществени услуги

138

141

143

147

148

149

150

153

154

155

156

156

 

 

 

Касов отчет към 30.09.2018

Правилник за вътрешният трудов ред

Отчет 2018г.

 

Отчет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.18г. до 31.03.18г.

Отчет към 31,12,2017

Промяна такси от 01.01.2018г.

Отчет към 30,09,17

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

 

Отчет на бюджета от 01.01.17г.до 30.06.17г.

 

Бюджет 2017г.

 

 

Такси за детски градини на територията на Община Варна

Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските ДГ

Вътрешни правила за определяне реда на достъп до активите и информация

 

Процедура за регистрация,разглеждане,анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали

Отчет 2016г

Програмна система

Стратегия

Правилник за вътрешния ред на ЦДГ НЕЗАБРАВКА

Правилник за прием на деца в ДГ 11

Дневен режим

Правила такси

Правила медицински контрол

Етичен кодекс

Пропусквателен режим

Бюджет

Сдружение

Образци на документи